ERPEN PENCERE VE KAPI AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PERSONEL ADAYI
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU VE
MUVAFAKATNAME
Değerli Personel Adayımız,
Şirketimiz Erpen Pencere ve Kapı Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne gerçekleştirmiş
olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurduğunuz Başvuru Formunda ya da tarafımıza
göndermiş/vermiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya ekinde sunmuş olduğunuz diğer belgelerde yer
alan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi, tarafınızın vereceği
açık rıza ile mümkün olacaktır.
Başvuru Formunda ya da tarafımıza göndermiş/vermiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya ekinde
sunmuş olduğunuz diğer belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz; başvurmuş olduğunuz
pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti, kurum kültürü ve teamüllerine uyum
sağlama eğiliminizin belirlenmesi, iş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş
tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, tarafınızla iletişim sağlanması, kişilik
özelliklerinize dair fikir sahibi olunması, işyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, ücret bilgi ve skalasının
belirlenmesi, sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği
menfaatlerin belirlenmesi, ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile
karşılanması, işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin
bilgilerine sahip olunması, işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari
düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması amaçları ile işlenmektedir.
Şirketimiz, tarafınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde
ve bu amaçlarla bağlantılı olarak, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekli ile operasyonel
faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları,
barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan
danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet
yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar, mali danışmanlar, denetçileri
ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi
Şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri,
danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla ve kısmen veya tamamen yazılı, görsel ve elektronik
ya da elektronik olmayan yollarla edinilen kişisel ve özel nitelikli bilgileriniz, Şirketimiz tarafından
kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.
Şirketimizin işlemekte olduğu tarafınıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere -belirtilen amaçlar
doğrultusunda-doğrudan veya dolaylı olarak Şirketimizi kontrol eden, Şirketimizce kontrol edilen veya
Şirketimiz ile ortak kontrol altında olan, oy haklarının %50 veya üzerinde bir oranı doğrudan veya
dolaylı olarak şirketimize ait olan, doğrudan veya dolaylı olarak Şirketimizin oy haklarının %50 veya
üzerinde bir oranına sahip olan kuruluş, şirket (her üç durum için kısaca “Bağlantılı Şirket”) ve/veya
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden en az birinin yönetim kurulunda yer aldığı şirketlerin çalışanları
ile yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi mümkündür. Verilerin Şirketimizin yeniden yapılanması,
satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, elden çıkarılması, birleşmesi, bölünmesi ya da diğer kontrol
değişiklikleri veya Şirketimizin, Bağlantılı Şirketlerinin finansal durumunun değişmesi hallerinde
paylaşılması ya da aktarılması mümkündür. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin, Şirketimize bağlı
yurtiçi ve yurtdışında bulunan bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek
birimleri ile alt işverenlerimiz veya alt işveren olarak bağlı olduğumuz şirketler ve bağlı acente ve
şubeleri ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak paylaşılması ve
aktarılması mümkündür. Bu alıcıların yurtiçinde ya da ülkemiz ile aynı veri koruma kurallarına sahip
olan ya da olmayan yurtdışı bölgesinde bulunması mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan
verileriniz Şirketimizin hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirketimiz kontrol ve
denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda kayıtlarınızın Şirketimiz dışında bulunan bilgisayarlarda
2
tutulmasını ve kayıtlarınıza söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini kabul, beyan ve taahhüt
etmektesiniz.
Şirketimize, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında veriler (örneğin sağlık
ve sizin çalışmanız nedeniyle onların elde edebileceği diğer menfaatlere ilişkin) sağlamanız halinde, söz
konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde), Şirketimizin bu formda belirtildiği
şekilde verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu
muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul,
beyan ve taahhüt etmektesiniz.
İşbu bilgilendirme ve muvafakat formu ile vermiş olduğunuz açık rıza neticesinde, Şirketimiz tarafından
işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıdaki
haklarınızın bulunduğunu belirtiriz:
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tarafınıza ait kişisel verilerin
Şirketimiz tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği konusunda tarafınızı
aydınlatma ve açık rızanızı alma amacı ile hazırlanmış olup, işbu bilgilendirme metnini okuyup
onaylayarak, Şirketimiz tarafından edinilen tarafınıza ait kişisel ve özel verilerinizi işlememize açık rıza
gösterdiğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.
Yukarıda yazılı bilgilendirme doğrultusunda;
a) Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini,
b) Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, yurtiçine,
yurtdışına ve veri koruma mevzuatının kendi ülkemden farklı olabileceği tüm diğer ülkelere belirtilen
amaçlarda aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,
c) Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvafakatname ile bilgilendirildiğimi,
3
d) Ayrıca Şirketiniz ile ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle
ilgili olarak, onların bu formda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil)
rızalarını aldığımı,
e) Bu İş Başvuru Formu/Özgeçmiş ve devam süreçlerinde verdiğim bilgilerin/yazdıklarımın doğru,
eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin işe alındıktan sonra yanlış/eksik/gerçeğe aykırı
olduğunun öğrenilmesi durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25 uyarınca hizmet akdimin ihbarsız
ve tazminatsız sona erdirileceğini,
f) Bildirmiş olduğum referanslarım, sosyal medya hesaplarım, internet kayıtlarım, mali borçluluk
bilgilerim, kamuya açık diğer kayıtlarım aracılığıyla hakkımda bilgi toplanabileceğini,
okuduğumu ve anladığımı, açık ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi, yukarıda yazılı hususlara hiçbir
etki altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. TARİH
PERSONEL ADAYI

Menü